Jelentkezési feltételek

Az Ideathon (továbbiakban: “Verseny”) egy speciális üzleti vállalkozásfejlesztési verseny, melyen bárki részt vehet, aki az alábbi online regisztrációs felületen (“Weboldal”) regisztrál és elfogadja a Jelentkezési és Adatkezelési Feltételeket.

A Felhasználó, a lenti felületen történő regisztrációval elfogadja a Jelentkezési és Adatkezelési Feltételek rendelkezéseit. A regisztrációt követően jelen Jelentkezési és Adatkezelési Feltételek mindenkori változata irányadó a Felhasználó és a Szervező közötti jogviszonyra.

Regisztrációs felület:

 • https://jegyek.ideathon.me
 • https://ideathon2021.ticketninja.io
 • https://ideathon.ticketninja.io
 • https://ideathon2.ticketninja.io
 • https://ideathongyor.ticketninja.io

A szervező adatai

Cégnév: Ideathon Kft.
Székhely: 9113 Koroncó, Kelta u 12.
Elektronikus levélcím: hello@ideathon.me
Cégjegyzékszám: 08-09-035240
Adószám: 32154108-2-08

Az Ideathon-hoz kapcsolódó adatfeldolgozásra vonatkozó tájékoztatás

Az adatokat a jelentkezők önkéntesen, megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában adják meg a Ideathon rendezvényre történő jelentkezésük alkalmával.

A jelentkező által megadott személyes adatokat (ideértve a regisztráció során feltüntetett adatokat és a jelentkezőről a Verseny alatt készített fényképeket és videókat) 5 éves időtartamig a Ideathon rendezvényhez hasonló események szervezése és hirdetése céljából használjuk fel, és azokat kizárólag a Versennyel kapcsolatban, hozzuk nyilvánosságra (pl. a ticketninja.io, szintezis-net.hu weboldalakon, vagy a Ideathon rendezvényeket leíró vagy hirdető anyagokban, kiadványokban és magazinokban).

A jelentkezők adatait (név, email cím) a Szervező átadhatja szervezésében segítő harmadik fél részére, aki a Ideathon rendezvényhez az azzal kapcsolatos kommunikációhoz használhatja fel.

A jelentkezők bármikor tájékoztatást kérhetnek a Szervezőtől a feldolgozott személyes adataikra vonatkozóan, és kérhetik az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ezenkívül a jelentkezők tiltakozhatnak a személyes adataiknak a Szervező általi kezelése ellen, illetve az Ideathon Kft-nek (cím: hello@ideathon.me) küldött e-mail útján egyébként visszavonhatják az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulásukat. A Szervező azonban – a jelentkezők zárolásra vagy törlésre vonatkozó kérelme, tiltakozása vagy hozzájárulásuk visszavonása ellenére is – kezelheti minden jelentkező személyes adatait, ha ahhoz jogos érdeke fűződik.

A jelentkezők személyes adatokhoz fűződő jogainak a Szervező általi megsértése esetén a jelentkezők a lakóhelyük szerint illetékes bíróságokhoz, illetve az adatvédelmi hatósághoz 
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. posta cím:1530 Budapest, Pf.: 384. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax:+36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu ) fordulhatnak.

A regisztrációval létrejött szerződésre – a Jelentkezési Feltételekben nem rendezett kérdésekben – a magyar jog irányadó.

A szolgáltatásból eredő és békés úton nem rendezhető jogviták rendezésére Felek kikötik hatáskörtől függően a Szervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

Nyilatkozatok

 1. A TicketNinja regisztrációs felületen teljeskörűen kitöltött jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg:
  • A jelentkező kijelenti, hogy az adatkezelés az önkéntes hozzájárulásán alapul, és a fenti tájékoztatás keretében még az adatkezelés megkezdése előtt világos és részletes tájékoztatást kapott személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatást teljes mértékben megértette, és kifejezetten elfogadja;
  • hozzájárulását adja személyes adatai (ideértve azonosító adatait, illetve a róla az Ideathon rendezvény során készült fényképeket és videókat) a Szervező általi kezeléséhez, 5 éves időtartamra, az Ideathon szervezése/népszerűsítése céljából, valamint személyes adatai nyilvánosságra hozatalához területi, kizárólagosan az Ideathon rendezvény kapcsán (pl. a neve és a róla készült fénykép- és videófelvételeknek Ideathon-t és/vagy a Versenyt bemutató vagy népszerűsítő anyagokban, kiadványokban és magazinokban történő közzétételével összefüggésben), valamint személyes adatainak a Szervezőt az Ideathon szervezése során segítő harmadik felek részére történő továbbításához.
 2. A jelentkező kijelenti és nyilatkozik, hogy:
  • Nem az Ideathon szervező csapat tagja, és kötelezettséget vállal arra, hogy megtérítse a Szervező minden olyan kárát, amely az általa tett valótlan, pontatlan, hiányos vagy félrevezető nyilatkozatokból ered.
  • Megfelel bármely és minden az Ideathon Szabályzatában meghatározott részvételi kritériumnak.
  • A regisztrációs időszakban megadott személyes és szakmai adatai valósak, naprakészek és pontosak vagy ennek, a Verseny időszak alatt beállt változásairól tájékoztatja a Szervezőt.

Ideathon szabályzat

Bevezetés, a verseny célja

Az Ideathon Kft. üzletfejlesztési versenyt szervez, melynek célja, hogy a régióban jelen lévő, és tenni akaró ötletgazdáknak olyan környezetet teremtsen az Ideathon rendezvény ideje alatt, ahol minden lehetőségük és támogatásuk megvan ahhoz, hogy sikerre esélyes üzleti modellé alakítsák ötletüket.

A jelen szabályzat („Szabályzat”) értelmében az Ideathon Kft. a szakmai szervező.

Webes tervezők, fejlesztők, marketing szakértők és főiskolai/egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk rendezvényünkre, ahol tervezett üzleti alkalmazások koncepcióikkal, prototípusaikkal vagy interaktív modelljeikkel olyan élvonalbeli ötletek és megoldások üzleti kidolgozásában és bemutatásában vehetnek részt, amelyek fenntartható működéssel valódi változásokat jelentenek és a következő 10 évben forradalmasítják vagy megkönnyítik az adott piaci szegmenst, vagy annak működését.

A verseny időpontja, helyszíne

Időpont: Regisztrációs weboldalon feltüntetve
Helyszín: Regisztrációs weboldalon feltüntetve

Bármilyen technikai, szervezési vagy bármely más természetű akadály esetén a Szervező fenntartja a jogot a helyszín, az időpontok és/vagy a Verseny időpontjának megváltoztatására. Erről a Szervező valamennyi érintettet kellő időben értesíti az erre a célra létrehozott kommunikációs felületeken mint a FB eseményoldal vagy a regisztrációs felület. 

A Verseny pontos programját a Weboldalon közöljük, illetve a rendezvény helyszínén is megtekinthető lesz.

Részvételre jogosultak

Az Ideathon nem nyilvános rendezvény, amire a belépés csak előzetes regisztráció után megengedett, csak azok részére akik a helyszíni munkában is aktívan részt vesznek ( ötletgazdaként, csapattagként vagy Szervezők által elfogadott mentorként, illetve meghívott zsűriként) a ötletek minél jobb kidolgozása érdekében. Ettől eltérő részvételi szándék esetén a részvételi szándékról és feltételekről a Szervezőkkel előzetes egyeztetés szükségeltetik.

A Verseny bármilyen területtel foglalkozó, már dolgozó szakembernek és főiskolai/egyetemi hallgatóknak szól.

Az Ideathon rendezvényen történő részvétel ingyenes, az alábbi feltételekkel összhangban:

 • Az Ideathon rendezvényen történő részvételre minden olyan 18. évét betöltött, cselekvőképes, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, természetes személy jogosult, aki a versenyen való részvétel szándékával regisztrálta magát a regisztrációs felületen, és a jelen Szabályzatot elfogadta.
 • A regisztrációt követően minden jelentkezőnek emailben kiküldésre kerül a Versenyre való sikeres regisztrációt visszaigazoló személyes azonosítója (QR kód).
 • Túljelentkezés esetén a Szervező fenntartja a jogot magának, hogy a Versenyt megelőző 1 hétben visszautasítsa a beérkező regisztrációkat.
 • 

A Szervező fenntartja a jogot magának, hogy a Verseny minőségénék fenntartása céljából, a beérkező regisztrációk közül azokat az ötleteket részesítse előnyben, melyek minimális átfedéssel rendelkeznek a többivel, így biztosítva a Verseny diverzitását. Azon jelentkezőket, akik íly módon visszautasításra kerültek, a Szervező a Verseny előtti 1 hétben értesíti.
 • A Szervező fenntartja a jogot magának, hogy az ötletszelekció, illetve túljelentkezés esetén a következő prioritás szerint szelektáljon és válassza ki a jelentkezéseket (“Ötletszelekció”):
  1. Egyedi ötlettel való regisztrálás
  2. Hasonló ötlettel rendelkező regisztráció
  3. Különböző területi érdeklődésű regisztráció
  4. Ötlet nélküli, vagy azonos területi érdeklődésű regisztrációk
 • Amennyiben a jelentkező a Verseny előtt 3 nappal nem kap értesítést a Szervezőtől a Versenyen való részvételének elutasításáról (Túljelentkezés, vagy Ötletszelekció miatt), abban az esetben a jelentkező automatikusan jogosult a Versenyen való részvételre („Jóváhagyott jelentkező”).
 • Amennyiben egy Jóváhagyott jelentkező a Verseny időpontját megelőzően visszalép az Ideathon rendezvénytől, úgy egy, a Szervező által kiválasztott másik jelentkező lép a helyébe. 

A részvételi feltételeknek való megfelelés és a Jóváhagyott jelentkezőnek minősülésen túl, annak érdekében, hogy részt vehessenek a Versenyen, a Jóváhagyott jelentkezőknek fizikailag is meg kell jelenniük a Verseny helyszínén, annak időpontjában (a „Résztvevők”).

Részvételi szabályok

Az Ideathon rendezvényen történő részvételhez minden jelentkezőnek a Weboldalon keresztül regisztrálnia kell magát az ott feltüntetett időpontig, amelynek során a jelentkezőnek meg kell adnia minden kötelezően előírt személyes adatot. A regisztrációs időszak változhat, és amennyiben erre sor kerül, a változást a Weboldalon kellő időben közli a Szervező.

Az Ideathon rendezvényen történő részvétel önállóan, illetve csapatban is lehetséges. A Verseny során az ötletek prezentációját követően önszerveződő csapatok jönnek létre, melyek az adott cél elérése érdekében közösen dolgoznak (a „Csapat”).

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy minden egyéni jelentkezőt csapatba szervezzen, ehhez a jelentkező már regisztrációjával hozzájárulását adja.

Az Ideathon rendezvényre történő regisztráció kötelező feltétele, hogy minden jelentkező elfogadja a jelen Szabályzatot a TicketNinja regisztrációs felületen található, erre szolgáló négyzet bejelölésével.

Az Ideathon rendezvényre történő regisztráció során minden jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a regisztrációs szakaszban megadott személyes és szakmai adatai helytállóak, a valóságnak megfelelnek és pontosak, illetve, hogy feltétel nélkül elfogadja a Szervezőnek a Versennyel kapcsolatos, minden – saját hatáskörben hozott – döntését.

A Szervező a Verseny előtt felveheti a kapcsolatot a regisztrált jelentkezőkkel.

Minden Csapatot az adott Csapat tagjai által választott név azonosít. A választott nevek semmilyen módon nem utalhatnak vállalatokra, márkanevekre, védjegyekre stb.-re, illetve nem tartalmazhatnak semmilyen erőszakos, diszkriminatív, trágár és/vagy rágalmazó kifejezést; a jelen Szabályzat értelmében a fenti előírás megsértése az adott Csapatnak a Versenyből történő kizárásával büntethető. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget a fenti rendelkezés bármely Csapattag általi megsértéséért, és minden Résztvevő kifejezetten felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy a személyes adatait átadja az ily módon megsértett szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosultjainak, amennyiben a jogosultak azt kérik. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy a jelen rendelkezés bármely Csapattag általi megsértését – a kizárólagos hatáskörében eljárva – az adott Csapatnak a Versenyből történő kizárásával büntesse.

A regisztrációs során adatok hamisítása, illetve hiányos vagy pontatlan adatok megadása automatikusan a Versenyből történő kizárását vonja maga után.

A jelen Szabályzat elfogadásával és az Ideathon rendezvényen történő részvétellel minden Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • a Verseny teljes időtartama során a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel használja a Weboldalt és bármely, a Szervező által rendelkezésére bocsátott dokumentumot és felszerelést,
 • időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezel és nem közöl senkivel semmilyen, a Szervezőtől a Verseny során kapott információt, és teljeskörűen betartja a Szervező által az ilyen kapott információk védelmének érdekében adott valamennyi utasítást,
 • szigorúan betartja a Szervező által előírt biztonsági és magatartási szabályokat és
 • felelősséget vállal a fentiek megsértéséből eredő, annak következményeképpen felmerülő vagy azzal okozott bármely közvetlen kárért és költségért.

Minden jelentkező tudomásul veszi, hogy a Versenyen történő részvétele semmilyen alapon vagy jogcímen nem jogosítja ellentételezésre, és/vagy bármilyen költsége megtérítésére. A félreértések elkerülése végett, minden jelentkező kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Díjak nem minősülnek a Versenyen történő részvételéért járó ellenszolgáltatásnak és azok odaítélése a zsűri kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Szervező minden Résztvevő számára ingyenes wi-fi hozzáférést biztosít.

A zsűri - összetétel és kiértékelési eljárás

Az Ideathon szervezői által javasolt tagok. Az Ideathon szervezők és partnerek személye a Weboldalon, a reklámanyagokban és a Verseny során nyilvánosan elérhető lesz.

A zsűri tagjai a Verseny elején bemutatásra kerülnek.
 A zsűri valamennyi tagja széles körű tapasztalatokkal rendelkezik az innováció és vállalkozás fejlesztés terén. 
A zsűri minden előadást kiértékel, majd kizárólagos hatáskörében, végleges döntést hoz az alábbi szempontok alapján:

 • Innováció,
 • Ötlet
 • Üzleti model
 • Piac
 • Csapat
 • Előadás (pitch)

A zsűri minden döntős Csapat megoldását oly módon értékeli, hogy minden fenti szempontot 1-től 5-ig pontoz. A végeredményt, amely meghatározza a Csapat helyezését a végső Versenyben, a zsűri még külön megvitathatja az egyes szempontok súlyossága alapján, különösen az azonos pontszámú eredmények esetében. Az a Csapat győz, amely a legmagasabb pontszámot éri el az általa bemutatott innovatív megoldással.
 
Az Ideathon győztesei a 3 legmagasabb pontszámot elérő Csapatok lesznek. A pontokat a zsűri a kizárólagos hatáskörében ítéli oda, illetve azok alapján választja ki véglegesen és megtámadhatatlanul a győztes Csapatokat. 

A Weboldalon közzéteszik a győztes Csapatok és tagjaik nevét.

Szellemi tulajdon, elővásárlási jogok, felelősség, adatvédelem

Az Ideathon regisztrációs szakaszának teljesítésével minden jelentkező kifejezetten:

 • Kijelenti, hogy a Versenyen belül megtervezésre, megalkotásra, fejlesztésre és bemutatásra kerülő megoldás eredeti, és az semmilyen módon – sem teljes egészében, sem részben – nem sérti harmadik felek szellemi vagy ipari tulajdonjogait;
 • Kijelenti, hogy a megoldást a Verseny keretében az adott Csapat fogja megtervezni, megalkotni és fejleszteni, úgy, hogy kötelezettséget és felelősséget vállal a megoldás tulajdonjogainak a vonatkozó jogszabályok által kínált eszközökkel történő megóvására;
 • Hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezőt és azok alkalmazottjait, vezető tisztségviselőit, vezetőit, képviselőit, megbízottait és partnereit mentesíti minden olyan követeléstől, illetve megtéríti minden olyan veszteségét és/vagy kárát, amely a jelentkezőnek a Versenyen való részvételéből és/vagy bármely kapcsolódó tevékenységéből ered, illetve amely a Megoldás (részleges) átvételével és felhasználásával vagy jogellenes felhasználásával vagy birtoklásával és a díjakkal kapcsolatos. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy azzal, hogy a Szervező közzéteheti a Megoldást a Weboldalon, egyéb nyilvános weboldalakon vagy közösségi oldalakon, a nyilvánosan láthatóvá válik, és a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Megoldásnak, az alapjául szolgáló koncepciónak és/vagy az alapjául szolgáló koncepció esetleges fejlesztésének és megvalósításának olyan személy általi felhasználásáért és/vagy jogszerűtlen felhasználásáért, aki arról nyilvános weboldalakon és közösségi oldalakon szerzett tudomást; vállalja továbbá, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen jogcímen, alapon és/vagy okból érvényesített bármely kártérítési és/vagy megtérítési igény alól mentesíti a Szervezőt;
 • Hozzájárul, hogy a Verseny alatt tervezett, megalkotott és fejlesztett Megoldásokról (vagy annak bármely részéről) tett nyilatkozat, illetve annak bármilyen bemutatása az adott Megoldásnak az adott Csapat/Csapattag általi nyilvános bemutatásának/nyilvánosságra hozatalának minősül. A Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik az ezen bemutatásért és az adott Megoldásokkal (vagy annak bármely részével) kapcsolatos bármely elgondolásnak, koncepciónak, megoldásnak stb.-nek a bemutatást/nyilvánosságra hozatalt követő, bármely harmadik személy általi felhasználásáért;
  • Sem a Támogatókat, sem a Szervezőt nem terheli felhasználási kötelezettség a Versenyen bemutatott Megoldás, elgondolás, koncepció, megoldás tekintetében.
  • Amennyiben a Verseny alatt tervezett, megalkotott és fejlesztett Megoldás a későbbiekben a Szervezők, vagy a Támogatók által felhasználásra kerül, az így létrejött műhöz, mint szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogokról és azok ellenértékéről a Szervezők és a mű megalkotója külön megállapodásban rendelkeznek.
 • Felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy az Megoldást vagy annak bármely részét, illetve bármely egyéb, a Csapatok által a Versenyen bemutatott vagy ott felhasznált (és ekként a Verseny során készített fényképeken és videókon rögzített) és szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló anyagot nyilvánosságra hozzon (marketing- és reklámanyagokban);
 • Felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Versennyel kapcsolatos célból kezelje a személyes adatait (ideértve a regisztrációs lapon feltüntetett azonosító adatait, valamint a Verseny alatt a róla készített fényképeket és videókat is).

Adatvédelem és adattovábbítás

Az Ideathon-re való regisztrálással és a jelen Szabályzat elfogadásával minden jelentkező önkéntes alapon hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező:

 • Kezelje a regisztrációs szakaszban, vagy a Verseny alatt megadott személyes adatait (ideértve különösen a regisztrációs lapon feltüntetett adatokat és az illetőről a Verseny alatt készített fényképeket és videókat is), és továbbítsa az ezen adatokat a szervezésében segítő harmadik fél részére, aki a Ideathon rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációhoz használhatja fel.

Záró rendelkezések

Minden jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, illetve a Versennyel, az azokhoz kapcsolódó tevékenységekkel, valamint a jelen Szabályzattal összefüggésben felmerült minden jogvita tekintetében Szervező székhelye szerinti bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel. 

Minden jelentkező kifejezetten hozzájárul, hogy

 • (i) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot;
 • (ii) a zsűri döntései véglegesek és megtámadhatatlanok; és
 • (iii) a Szervező jogosult a Versenyre és (adott esetben) azok későbbi alkalmaira vonatkozó bármely reklámanyagban az adott Csapatnak vagy Csapattagoknak fizetett ellentételezés, illetve a jóváhagyásuk nélkül felhasználni a Csapatok által fejlesztett Megoldást.

Győr, 2022.12.01.